Stenbrytning

Stenverktyg
Stenindustrin

För många miljoner år sedan bildades det som vi idag kallar svart diabas i sprickor i berggrunden och dess riktning var nästan genomgående SSV-NNO. Den skånska diabasen ansågs hålla en mycket hög klass jämfört med flera andra länders motsvarigheter. Man insåg att denna sten skulle kunna få en stor betydelse för befolkningen som lever och verkar i detta ganska karga landskap. Redan på 1890-talet startade stenbrytningen i NÖ Skåne det var åtskilliga brott, som öppnades på orterna runt Lönsboda, där namn som Hägghult, Björkeröd, Duvhult och Gylsboda klingar välbekant för nordskåningarna.

Även i Östra Göinge skedde stenbrytning om än i något mindre omfattning än i Osby kommun. Några brott som kan nämnas är Axeltorp och Gedenryd i Hjärsås socken samt Getaberga i Emmislövs socken. Getaberga är exempel på ett brott som exploaterades vid två tillfällen, i början av 1900-talet samt på 1980-talet. Den senare brytningen blev emellertid mycket kortvarig.

I år 2012 vill man öppna ett nytt brott i norra spetsen av Östra Göinge kommun vid Biskopsgården. Det finns emellertid protester mot den aktuella brytningen och ännu har inget definitivt beslutfattats.

Skrotstensupplag

Vid stenbrytning får man en hel del skrotsten, dvs sten som inte kan användas vid förädlingsarbetet av sten. En del av skrotstenen kan användas för krossning till makadam eller till gatsten.
Många upplever dessa skrotstenshögar som ett störande inslag i landskapet. En hel del djur och växter hittar nya nischer i dessa högar. Bilden är hämtad från ett litet stenbrott i Emmislövs socken. Fotot är taget på 1960-talet av Sven Jensén

Vattenfyllda övergivna stenbrott

När brytningen i stenbrotten upphör vattenfylls stenhålet med vatten, vilket brukar ta några år. Brotthålen är ofta djupa, vilket innebär att man får kalla och näringsfattiga vattensamlingar med ringa biologiskt liv. I vattnet syns döda eller halvdöda träd, som inte klarat den fortlöpande vattenhöjningen. Ibland ser man änder, såsom knipa och storskrake, på vattenytan
Brottet på bilden, som inte varit i drift under de senaste 10-15 åren, är beläget i Axeltorp i Hjärsås socken i Östra Göinge kommun. Fotot är taget 2011 av Sven Jensén

Sten till förädling

Den framtagna stenen fraktas som block fram till stenindustrier, där denbearbetas ochförädlas till t.ex. gravstenar.Krutförråd i stenbrott

Sprängning i berget kan vara riskfyllt. På vissa ställen hade man därför speciella krutförråd en bit ifrån själva sprängplatsen.
Förrådet på bilden användes vid ett stenbrott i Getaberga i Emmislövs socken i Östra Göinge kommun


EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login